عمل شکم و بازو داشتم 7 ماه پیش خیلی راضی ام مادر و خواهرمم دارن میرن ماه آینده