من انقدر دنبال کلینیک گشته بودم که نگین خداروشکر اینجارو انتخاب کردم