بازم اینجارو انتخاب میکنم شک نکنین خییییلی خوبه کیلینیکش